ollurshrine616@gmail.com
0487- 2352339

Priest Ministry

Priest MinistryPrevious Priest Ministry


FR.JOSE KONIKKARA

Vicar

Fr. Sajil Kannanaikkal

Ast. Vicar

Fr. Jijo Maliakkal

Ast. Vicar